Rajat eivät ole mielivaltaa, vaan arjen sujuvuutta helpottavia yhteisiä toimintaperiaatteita. Kohtelemme nuoriamme tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja heidän etuaan ajatellen.

Toimintaperiaatteenamme on tarjota laadukasta ja vaikuttavaa lastensuojelun laitoshoitoa sekä jälkihuoltoa. Toimintaperiaatteissa korostuvat ensisijaisesti lapsen etu, laadukkuus, avoimuus, tavoitteellisuus ja moniammatillinen työskentelytapa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakkaan tilanteen edistäminen, kuntoutuminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen.

Perheterapeuttiseen ja psykoedukatiiviseen työskentelytapaamme kuuluu oleellisena osana perheen kanssa tehtävä työ. Perhetyön avulla selvitetään perheen ja nuoren tilannetta ja tarjotaan ratkaisukeskeisesti tukitoimia nuoren kotiin.

Perheiden kanssa tehtävässä työskentelyssä perhetilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin saadaan tietoa keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä lapsen kokemuksista osana perheyhteisöä. Tämä auttaa valitsemaan oikeanlaisia työmenetelmiä perheen ja lapsen tilanteen vakauttamiseksi.

Arvioinnissa kartoitetaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia. Työskentelyssä on mukana perheterapeutti sekä muita kuntouttavaan perhetyöhön perehtyneitä ammattilaisia. Strukruroitu nuoruusikäisten väkivaltariskin arviointimenetelmä (SAVRY) on apuna työskentelyssämme.

Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ympäristöön ja kuntoutusta tukevaan toiminnallisuuteen. Nuoren itsenäistymisen ja  aikuiseksi kasvamisen kannalta on oleellista oppia huolehtimaan myös velvollisuuksista. Esimerkiksi oman huoneen siivous, astianpesukoneen täyttö ja tyhjennys tai tiskivuorot, roskien vienti ja pöydän kattaminen voivat olla töitä, joita nuori sovitusti hoitaa. Rajojen noudattaminen kasvattaa nuorta myös henkisesti.

Itsenäistymistyöskentelyn nuoren kanssa aloitamme jo hyvissä ajoin. Itsenäiseen asumiseen tai opiskeluun siirtymistä suunnitellaan yhdessä nuoren, hänen vastuusosiaalityöntekijänsä ja nuoren läheisten kanssa. Itsenäistymiseen kuuluu, että jälkihuoltopalvelujen tarvetta ja niihin sitoutumista harkitaan ja arvioidaan kunkin nuoren tilanteen mukaisesti. Samalla arvioidaan myös tarvetta erityispalveluille ja esimerkiksi edunvalvojalle.