Erityislastensuojeluyksikkö Honkalyhty tarjoaa kuntouttavia, ympärivuorokautisia lastensuojelun laitoshoidon palveluja ja jälkihuoltoa kuntien sosiaalitoimien sijoittamille 8-21-vuotiaille avohuollon tukitoimin sijoitetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lastensuojelun asiakkaille. Honkalyhdyn perheterapeuttinen työskentelytapa lähtee lapsen kokonaistilanteen nopeasta kartoittamisesta. Alkuvaiheessa se tarkoittaa muun muassa huippuammattilaisten toteuttamaa intensiivistä perhetyötä.

Honkalyhdyn asiakkaiden elämäntilanteet ovat usein syystä tai toisesta kriisiytyneet ja elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat voivat olla päällekkäisiä sekä moniulotteisia. Perheterapeuttinen ja psykoedukatiivinen viitekehyksemme tarjoaa hoidollisia ja kasvatuksellisia, traumaattiset kokemukset huomioon ottavia ammatillisia lähestymistapoja, joissa keskitytään vakauttamisvaiheen työskentelyyn.

Honkalyhdyssä on mahdollisuus toteuttaa lyhyempiaikaisia tilanteen ja palvelutarpeen arviointijaksoja sekä pidempiaikaista, lastensuojelun kuntouttavaa laitoshoitoa. Nuori saa jakson aikana psykiatrista apua ja tukea tilanteeseensa. Myös perhettä tuetaan perheterapeuttisin ja psykoedukatiivisin keinoin. Perhetyön avulla selvitetään perheen ja nuoren tilannetta ja tarjotaan ratkaisukeskeisesti tukitoimia nuoren kotiin.

Perheiden kanssa tehtävässä työskentelyssä perhetilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin saadaan tietoa keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä lapsen kokemuksista osana perheyhteisöä. Tämä auttaa valitsemaan oikeanlaisia työmenetelmiä perheen ja lapsen tilanteen vakauttamiseksi.

Arvioinnissa kartoitetaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia. Työskentelyssä on mukana perheterapeutti sekä muita kuntouttavaan perhetyöhön perehtyneitä ammattilaisia. Strukruroitu nuoruusikäisten väkivaltariskin arviointimenetelmä (SAVRY) on apuna työskentelyssämme.

Palveluprosessi

Honkalyhdyn palveluprosessi käynnistyy välittömästi sijoituspäätöksen jälkeen tehtävällä alkukartoituksella. Silloin rakennetaan alustavaa hoito- ja kasvatussuunnitelmaa, määritellään tavoitteet työskentelylle, selvitetään nuoren terveydentila ja tehdään psykiatrinen peruskartoitus. Alkukartoitukseen kuuluu myös perheterapeutin ja psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamiset kotona, joilla selvitetään nuoren kokonaistilannetta osana perheyhteisöä.

Seuraavien viikkojen aikana täsmennetään hoito- ja kasvatussuunnitelmaa ja tehdään tarvittavia testejä.

Tavoitteisiin perustuvan omaohjaajatyöskentelyn kautta luodaan luottamuksellista suhdetta nuoreen, rakennetaan arkea ja tuetaan nuoren opiskelua. Perheterapeutin, psykiatrisen sairaanhoitajan, omaohjaajan ja tarvittaessa muiden moniammatillisen työryhmämme jäsenten kanssa työstetään arviota nuoren kokonaistilanteesta ja pidetään säännöllisesti yhteyttä nuoren perheeseen.

Perheen kanssa jatketaan työskentelyä yhteisesti sovitulla tavalla.

Sijoituksen jatkuessa perhetapaamisia järjestetään säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa yksikön tiloissa. Omaohjaaja työskentelee tiiviisti nuoren kanssa ja pitää aktiivisesti yhteyttä perheeseen. Kuukausittain moniammatillinen työryhmämme kokoontuu arvioimaan nuoren kokonaistilannetta ja tarvittaessa päivittämään hoito- ja kasvatussuunnitelmaa.

Psykoedukatiivinen työskentely

Ihmisen mielenterveys voidaan ajatella tasapainoilun tilaksi, jossa altistavat ja laukaisevat tekijät sekä mielenterveyttä suojaavat tekijät tasapainottelevat. Suojaavia tekijöitä ovat sosiaalinen tuki ja yksilölliset voimavarat.

Nämä voimavarat voivat välillä olla hyvinkin vähissä, mutta niiden tukeminen vahvistaa ja voimistaa ihmistä.

Psykoedukatiivisessa ryhmätyöskentelyssä korostuu vertaistuki, jonka avulla voidaan jakaa tietoja ja kokemuksia sairaudesta ja sen kanssa selviytymisestä. Asiakkaalle ja hänen läheisilleen annetaan tietoa sairaudesta, oireista, selviytymiskeinoista, toipumisesta ja toipumisen tavoista.

Työskentelyn tavoitteena on lisätä asiakkaan ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, elämänlaatua, elämänhallinnan tunnetta sekä antaa konkreettisia selviytymiskeinoja ja välineitä.

Tiedon, ohjauksen ja tuen antaminen lisää ymmärrystä ongelmista ja niiden taustatekijöistä sekä helpottaa niistä selviytymistä.

Jälkihuolto

Itsenäistymistyöskentely aloitetaan jo Honkalyhdyn erityislastensuojeluyksikössä, jonka jälkeen itsenäiseen asumiseen tai opiskeluun (jälkihuoltotyöskentelyyn) siirtymistä suunnitellaan yhdessä nuoren, perheen ja tämän vastuusosiaalityöntekijän kanssa

Avo- ja jatkohoitopalveluihin siirtymisen tarvetta sekä niihin sitoutumista arvioimme jo varhaisessa vaiheessa ennen suunnitelmien toimeenpanoa. Nuoren tilanteessa arvioimme myös tarvetta erityispalveluille ja/tai esimerkiksi edunvalvojalle.

Koulunkäynti

Honkalyhdyssä toimii Kangasalan Pikkolan koulun erityisopetuksen toimipiste, jonka opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja(-t) ovat Kangasalan kunnan palkkaamia.

Opinnot-sivulta löydät lisää tietoa yksikössämme järjestetystä erityisopetuksesta sekä lähellä sijaitsevista jatko-opintomahdollisuuksista.

 

 

Kuntouttava toiminta ja arki

Toimimme yhteistyössä Kangasalan ja Tampereen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja tilanteen mukaan muiden erityispalveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Asiakaspaikkoja meillä on seitsemälle nuorelle.

Sijoituksen aikana nuoren itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä pyritään tukemaan ja edistämään nuorelle sopivassa tahdissa. Honkalyhdyn arjen suunnittelussa ja asiakkaiden henkilökohtaisissa hoito- ja kasvatussuunnitelmissa ovat esillä monipuolinen kuntoutumista tukeva toiminnallisuus ja harrastusmahdollisuudet.

Arki ja asiakkaiden yksilölliset suunnitelmat on laadittu tukemaan monipuolista ja kokonaisvaltaista kuntoutumista. Arjessa harjoitellaan aktiivisesti erilaisia arjen hallintataitoja – kuten sosiaalisia taitoja – sekä arjen askareita, joita nuori tulee tarvitsemaan omassa, itsenäisessä elämässään. Askareet voivat olla kodinhoidollisia tehtäviä ja/tai kuntouttavaa työtoimintaa.

Viikkorutiineihin kuuluvat henkilökohtaiset omaohjaajakeskustelut, oman mielenkiinnon mukaiset harrastukset sekä viikonloppujen erilaiset toiminnot, kuten peli- ja leffaillat. Järjestämme säännöllisesti myös elämyksellisiä retkiä ja leirejä.

 

Kysy vapaita paikkoja: yksikön johtaja Henna Heikkilä, puh. 045 134 2166.