Erityislastensuojeluyksikkö Honkalyhty tarjoaa kuntouttavia, ympärivuorokautisia lastensuojelun laitoshoidon palveluja ja jälkihuoltoa kuntien sosiaalitoimien sijoittamille 13-21-vuotiaille avohuollon tukitoimin sijoitetuille, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lastensuojelun asiakkaille.

Honkalyhdyn asiakkaiden elämäntilanteet ovat usein syystä tai toisesta kriisiytyneet ja elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat voivat olla päällekkäisiä sekä moniulotteisia. Traumaattisten kokemusten käsittely, niiden tuomien reaktioiden, käyttäytymisen ja vireystilojen säätely ovat osa hoidollista ja kasvatuksellista viitekehystämme. Turvallisuuden tunteen tukemisen näemme tärkeänä osana arkea.

Vakauttava, strukturoitu arki ja työote yhdessä monipuolisen toiminnallisuuden kanssa luovat turvalliset olosuhteet harjoitella uusia taitoja ja suunnitella tulevaisuutta.

Honkalyhdyssä on mahdollisuus toteuttaa lyhyempiaikaista lapsen ja perheen tilanteen arviointia sekä pidempiaikaista, lastensuojelun kuntouttavaa laitoshoitoa. Honkalyhdyssä asiakkaalla on mahdollista saada psykiatrista tukea ja arviota tilanteeseensa, työstää tunne-elämäänsä, mahdollisia aggressio-ongelmia, päihdeongelmaa, rikollisuutta sekä käyttäytymisen ja koulunkäynnin haasteita. Meille sijoitetulla nuorella on mahdollisuus jatkuvaan kanssakäymiseen henkilöstömme psykiatristen sairaanhoitajien sekä psyko- ja perheterapian asiantuntijoidemme kanssa.

Toimimme yhteistyössä Kangasalan ja Tampereen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja tilanteen mukaan muiden erityispalveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Asiakaspaikkoja meillä on seitsemälle nuorelle.

Sijoituksen aikana nuoren itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä pyritään tukemaan ja edistämään nuorelle sopivassa tahdissa. Honkalyhdyn arjen suunnittelussa ja asiakkaiden henkilökohtaisissa hoito- ja kasvatussuunnitelmissa ovat esillä monipuolinen kuntoutumista tukeva toiminnallisuus ja harrastusmahdollisuudet. Hoito- ja kasvatussuunnitelmiin sisältyy yksilöllisesti sovitettuja, kuntoutumista edistäviä ja hoidollisia keskusteluja, ryhmiä ja teemoja tai esimerkiksi nuorelle tarpeellisia erityispalveluja. Meillä on käytössä omaohjaajajärjestelmä.

 

Jälkihuolto

Itsenäistymistyöskentely aloitetaan jo Honkalyhdyn erityislastensuojeluyksikössä, jonka jälkeen itsenäiseen asumiseen tai opiskeluun (jälkihuoltotyöskentelyyn) siirtymistä suunnitellaan yhdessä nuoren, perheen ja tämän vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Ihanteellista olisi, että jälkihuoltopalvelujen piiriin siirtymistä ja jälkihuoltotyöskentelyä alettaisiin suunnitella viimeistään puoli vuotta ennen suunniteltua jälkihuoltotyöskentelyn alkua. Avo- ja jatkohoitopalveluihin siirtymisen tarvetta sekä niihin sitoutumista arvioimme jo varhaisessa vaiheessa ennen suunnitelmien toimeenpanoa. Nuoren tilanteessa arvioimme myös tarvetta erityispalveluille ja/tai esimerkiksi edunvalvojalle.

Koulunkäynti

Honkalyhdyssä toimii Kangasalan Pikkolan koulun erityisopetuksen toimipiste, jonka opettaja ja koulunkäynnin ohjaaja ovat Kangasalan kunnan palkkaamia.

Opinnot-sivulta löydät lisää tietoa yksikössämme järjestetystä erityisopetuksesta sekä lähellä sijaitsevista jatko-opintomahdollisuuksista.

 

Hoidolliset ryhmät

Hoidollisissa ryhmissä harjoitellaan vakauttavia taitoja, opetellaan ymmärtämään erilaisia oireita ja tunteita, tuetaan päivittäisen elämänlaadun parantamista ja otetaan haltuun selviytymistaitoja ja -keinoja.

Hoidolliset ryhmämme suunnitellaan nuorten tarpeiden pohjalta ja ne keskittyvät muun muassa seuraaviin aihealueisiin:
• Ahdistuksenhallinta ja vakauttavat taidot
• ART® – Aggression Replacement Training
• Sosiaaliset taidot, moraalinen päättely, vihanhallinta
• Tunnetaidot

Ryhmät eivät korvaa hoidollisia keskusteluja ja kontakteja, eikä niissä käsitellä henkilökohtaista menneisyyttä tai esimerkiksi traumatisoitumisen tai oireilun syitä. Edellytys on, että nämä asiat käsitellään henkilökohtaisissa, hoidollisissa keskusteluissa – ei ryhmätapaamisissa tai esimerkiksi ryhmän tauoilla.

Kuntouttava toiminta ja arki

Arki ja asiakkaiden yksilölliset suunnitelmat on laadittu tukemaan monipuolista ja kokonaisvaltaista kuntoutumista. Arjessa harjoitellaan aktiivisesti erilaisia arjen hallintataitoja, kuten sosiaalisia taitoja sekä arjen askareita, joita nuori tulee tarvitsemaan omassa, itsenäisessä elämässään. Askareet voivat olla kodinhoidollisia tehtäviä ja/tai kuntouttavaa työtoimintaa.

Viikkorutiineihin kuuluvat henkilökohtaiset omaohjaajakeskustelut, liikunta yksikön salivuorolla, nuorten tiimi, hoidolliset ryhmät tai oma harrastus sekä viikonlopun erilaiset toiminnot, kuten peli- ja leffaillat. Järjestämme myös elämyksellisiä retkiä ja leirejä.

 

Eläinavusteisuus

Honkalyhdyn nuorilla on mahdollisuuus käydä sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa paikallisella tallilla.

Hevosen pitäminen muita eläimiä tehokkaampana terapiaeläimenä perustuu usein hevosen fyysisiin ominaisuuksiin. Toisin kuin muilla seuraeläimillä, hevosella voi ratsastaa, mikä tarjoaa mahdollisuuden läheiseen kehokontaktiin. Hevosessa on sille luonteenomaisia ja lajityypillisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen käyttäytymiseen ja tekevät siitä ainutkertaisen. Hevonen on saaliseläin, ei saalistaja, kuten esimerkiksi koira tai kissa; hevoselle on ominaista suuri valppaus ja vaistonvarainen tapa paeta pelottavia asioita. Tämä hevosen biologinen tausta aiheuttaa sen, että hevonen antaa välittömän, ennakkoluulottoman ja non-verbaalin palautteen, ja kokonsa vuoksi vielä suurella tavalla. Kun hevonen heijastaa ihmisen kehonkieltä ja tunteita, ihmisen on vaikea olla huomioimatta sitä.

Sosiaalipedagogisessa, eläinavusteisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa keskiössä ovat eläimen hyvinvointi, yksilön oma kokemus ja sen kautta oivaltaminen. Eläinavusteinen toiminta tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutumista. Honkalyhty sijaitsee maalla lähellä kaupunkia, joten myös naapurustossa ja lähimiljöössä on usein kotieläimiä läsnä.

 

Kysy vapaita paikkoja: yksikön johtaja Sirpa Ronkainen, puh. 045 134 2166.